Umów się na spotkanie:

795 403 461

Polityka prywatności i cookies

Przyjmując do wiadomości niniejszą informację, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych celem realizacji usług przez podmiot niżej wskazany, będący administratorem moich danych osobowych.

Wobec obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, niniejszy dokument zawiera podstawowe informacje o wykorzystywaniu danych osobowych w związku z udostępnieniem ich na rzecz Marii Turek prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą: Sztuka Spotkania Psychoterapia i Rozwój Maria Turek, ul. Modlińska 310/312/212 03-152 Warszawa, NIP: 5242316471 REGON: 017274477

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Maria Turek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Sztuka Spotkania Psychoterapia i Rozwój Maria Turek, ul. Modlińska 310/312/212, 03-152 Warszawa, NIP: 5242316471 REGON: 017274477, adres e-mail: kontakt@sztukaspotkania.pl, tel. 795403461.

Inspektor

Administrator celem bieżącego monitorowania prawidłowego przestrzegania zasad ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych. Można się z nim skontaktować elektronicznie wysyłając wiadomość na adres: kontakt@sztukaspotkania.pl lub telefonicznie pod numerem: 795403461.

Cel przetwarzania i związane z nimi podstawy przetwarzania

Administrator przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie na podstawie prawa i w ściśle określonych celach, tj.:

 • W przypadku, kiedy dana osoba zgłosiła się do Administratora w celu skorzystania z usług świadczonych przez Sztuka Spotkania Psychoterapia i Rozwój Maria Turek. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 • W przypadku, kiedy dana osoba chcąc skorzystać z usług Sztuka Spotkania Psychoterapia i Rozwój Maria Turek w zakresie pomocy psychologicznej lub psychoterapii, wyraziła pisemną zgodę na podjęcie działań w tym zakresie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest art.6 ust.1 lit. a) RODO.
 • W celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wypełnienia obowiązków podatkowych: wystawianie rachunków/faktur za wykonane w ramach Sztuka Spotkania Psychoterapia i Rozwój Maria Turek usługi. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Podanie danych jest wymogiem ustawowym.
 • W celu wykonania zawartej z umowy o świadczenie usług. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 • W następujących uzasadnionych celach Administratora:
  • w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia Administratora i usługobiorców korzystających z usług Sztuka Spotkania Psychoterapia i Rozwój Maria Turek oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę;
  • w celu sprawnej realizacji procesów biznesowych i administracyjnych związanych z przedmiotem działalności Administratora;
  • w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej;
   Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w związku z uzasadnionym celem Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania Sztuka Spotkania Psychoterapia i Rozwój Maria Turek nie będzie mogła świadczyć na rzecz odbiorcy usług.
 • W celach marketingowych (wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody): wysyłanie ofert świadczonych usług, propozycji uczestnictwa w warsztatach, szkoleniach, informacji o usługach, promocjach, wydarzeniach organizowanych przez: Sztuka Spotkania Psychoterapia i Rozwój Maria Turek oraz literatury specjalistycznej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Podanie danych jest dobrowolne, zaś udzielona zgoda może zostać w dowolnym momencie cofnięta, co nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed jej wycofaniem.
 • W celach kontaktowych, aby udzielić odpowiedzi na wiadomość przesłaną bezpośrednio drogą e-mailową lub za pośrednictwem formularza na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z koniecznością udzielenia odpowiedzi.
 • W celach statystycznych, analitycznych oraz monitorowania ruchu na Stronie przy użyciu plików cookies na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, związanego z prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem Strony oraz prowadzeniem analizy ruchu na stronie.

Odbiorcy

Dane osobowe ujawniane są następującym kategoriom odbiorców:

 • osobom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń (m.in. psychologom, psychoterapeutom), którzy udzielają tych świadczeń w ramach Sztuka Spotkania Psychoterapia i Rozwój Maria Turek;
 • osobom upoważnionym przez osobę udostępniającą dane w związku z realizacją jej praw;
 • dostawcom usług zapewniającym Sztuka Spotkania Psychoterapia i Rozwój Maria Turek odpowiednie rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające świadczenie usług (np. dostawcy usług informatycznych, personel Sztuka Spotkania Psychoterapia i Rozwój Maria Turek);
 • dostawcom usług prawnych i doradczych, w przypadku potrzeby dochodzenia należnych roszczeń;
 • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania

Okres przechowywania danych osobowych jest uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania:

 • w przypadku, gdy dane stanowią dokumentację medyczną – okres przechowywania zgodnie z art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wynosi okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w tym przepisie. Po upływie okresów wskazanych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.
 • w przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO dane osobowe zebrane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego będą przechowywane przez okres do wypełnienia tych obowiązków i przez okres wymagany przez przepisy prawa. Dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względu na obowiązki podatkowe przetwarzane są przez okres wskazany w art. 74 ustawy o rachunkowości, tj. co do zasady przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą.
 • w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji umowy lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 • W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dane osobowe przetwarzane będą do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez osobę przekazującą dane sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu dochodzenia roszczeń – dane te będą przetwarzane do czasu ostatecznego zakończenia sporu.
 • W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia tej zgody.

Prawa

Zakres przysługujących praw w zakresie ochrony danych osobowych zależy od podstawy prawnej ich przetwarzania:

 • Zawsze przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
 • We wskazanych w RODO przypadkach obowiązuje również prawo do żądania usunięcia danych osobowych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.
 • Prawo do żądania usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania m.in. w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne
  • z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;
  • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dodatkowo przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub b) RODO dodatkowo przysługuje prawo do przenoszenia danych.
 • Niezależnie od podstawy przetwarzania danych przysługuje także prawo wniesienia skargi
  do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki cookies

 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym, czyli komputerze Użytkownika strony, laptopie lub smartfonie, w zależności jakie urządzenie jest używane do oglądania Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Użytkownik sam może zadecydować o formie wykorzystania cookies – ustawienia te są dostępne w każdej przeglądarce internetowej.
 • Pliki cookies służą przede wszystkim wygodzie użytkownika – dzięki ich użyciu, znacznie skraca się czas ładowania strony podczas kolejnych odwiedzin.
 • Cechy plików cookies:
  • dostosowują zawartość stron internetowych serwisu do Użytkownika. Optymalizują poruszanie Użytkownika na stronie, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie, za pomocą, którego wyświetlana jest strona i tak ustawić jej parametry, by nawigacja nie sprawiała problemów i zoptymalizowana pod względem indywidualnych potrzeb Użytkownika.
  • pozwalają wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb użytkownika;
  • tworzą statystyki, dzięki którym Administrator wie, które treści cieszą się zainteresowaniem Użytkowników. Pozwala to na ciągłe ulepszanie strony i taką konstrukcję treści, która będzie odpowiadała osobom odwiedzającym stronę.
  • pozwalają na wielokrotne wykorzystanie opcji logowania przez Użytkownika, co jest dla niego dużo wygodniejsze, gdyż podczas przemieszczania się po stronie i wielokrotnych odwiedzin nie jest zmuszony do każdorazowego wpisywania loginu i hasła.
 • W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki
  cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • Użytkownik może w każdym momencie usunąć pliki cookies.
 • Wprowadzone przez Użytkownika ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony, znacznie utrudniając swobodne korzystanie ze wszystkich jego opcji.
 • Pliki cookies są zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Strony reklamodawców oraz innych partnerów. Użytkownik jednakże w każdej chwili może je usunąć.
 • Więcej szczegółowych informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 • Jeżeli Użytkownik ma wątpliwości, co do ustawień plików cookies, może skontaktować się z operatorem swojej przeglądarki internetowej.
 • Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie cookies przez Stronę, powinien ją opuścić lub aktywować odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.


Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w związku z działalnością Sztuka Spotkania Psychoterapia i Rozwój Maria Turek i nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.